Highscores Yumbo

This week
Men
Name: Sigursteinn
Score: 43
Country: Iceland
Women
Name: Kristin
Score: 48
Country: Iceland
Kids
Name: Martin
Score: 37
Country: Estonia
This month
Men
Name: Sigursteinn
Score: 43
Country: Iceland
Women
Name: Johanna
Score: 43
Country: Iceland
Kids
Name: Martin
Score: 37
Country: Estonia
This year
Men
Name: Sigurbjorn
Score: 40
Country: Iceland
Women
Name: Johanna
Score: 43
Country: Iceland
Kids
Name: Martin
Score: 37
Country: Estonia

back